ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

COVID-19 Vaccine Registration
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่